Målet i SO .”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar

som det svenska samhället vilar på.” ur lgr 11, Skolans

värdegrund och uppdrag.

Redan i det inledande kapitlet i lgr 11 signaleras skolans ansvar

att förmedla barnkonventionens innehåll. Där framgår

också tydligt att detta uppdrag inte bara ligger på den enskilda

läraren utan att det är en angelägenhet för hela skolan.

Under de delar som redovisar rektors ansvar står att läsa att

hen har ett särskilt ansvar för att:

”skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.”

En direkt koppling till Barnkonventionen återfinns också i

det centrala innehållet för de fyra so-ämnena:

 

I ÅRSKURS 1-3

Att leva tillsammans

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och

ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet

och relationer.

  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan

och i sportsammanhang.

Att leva i världen

  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors

lika värde samt barnets rättigheter i enlighet

med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)

Svenska

Tala, Lyssna, skriva och läsa.

Den förmåga eleverna arbetar med är fokus på samarbete och diskussioner som även kommer att ligga till grund för bedömning.

Hur vi arbetar i klassrummet:

Eleverna kommer få se filmer och diskutera det som visas. Filmerna är kopplade till barnkonventionens olika delar. Filmerna finns på UR.se och heter ”Med all rätt”

Eleverna kommer även att arbeta med  läsförståelse och skrivit faktatexter om F.N.

Eleverna kommer även att få måla FN flaggan, fredsduvan, medlemsländernas flaggor, samt vänskapsblommor.

Vi kommer även prata om FN:s syfte, samt när det bildades och varför.

arbetet kommer att presenteras genom en utställning för alla elever i skolan, samt på föräldramötet.